وزارت تحصيلات عالي افغانستان

30 قوس 1393

صرف براي کارمندان وزارت:

ايميل آدرس:

براي نمونه: prefix@mohe.gov.af
کلمه عبور:

اطلاعيه رياست امتحانات کانکور در مورد لغو امتحان کانکور در يکي از سايت هاي حوزه کانکور ولايت وردک: از آن جائيکه وزارت تحصيلات عالي تدابير لازم را جهت ايجاد شفافيت در امتحانات کانکور سال جاري اتخاذ نموده است بناءً با هر نوع اقدامي که شفافيت امتحان کانکور را تحت سوال قرار دهد برخورد جدي مي نمايد.به اين اساس تخطي هاي مشهودي که اعتبار کانکور را متاثر مي ساخت يکي از سايت هاي حوزه کانکور ولايت وردک را که شامل 280 تن داوطلب امتحان کانکور مي باشد، از طرف هيات ممتحن رياست کانکور وزارت تحصيلات عالي لغو قرار داده شد و امتحان کانکور اين سايت بعداً در موقع مساعد در حوزه کابل اخذ مي گردد. وزارت تحصيلات عالي يک بار ديگر بالاي اهميت اصول گرايي و جديت در برگزاري امتحانات کانکور شفاف تاکيد مي نمايد و به تمام جوانان عزيز داوطلب امتحان کانکور اطمينان مي دهد که جلوهرگونه تخطي و سو استفاده را به موقع مي گيرد. اطلاعيه رياست موسسات تحصيلات عالي خصوصي وزارت تحصيلات عالي:به اساس بررسي هاي وزارت تحصيلات عالي، مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي سيد جمال الدين، بدون رعايت سلسله مراتب، استيذان رسمي اين وزارت و طي مراحل اسناد از طريق مجراي اصولي آن، شعبه ي خودسر خويش را در ساحه شش درک کابل ايجاد نموده که هيچگونه صبغه و اعتبار قانوني نزد وزارت تحصيلات عالي ندارد. همچنان مؤسسه تحصيلات عالي درخشان در ولايت فارياب با توجه به کاستي ها و نواقصات و شکايات متعدد، از بدو تاسيس تاکنون نتوانسته معيارهاي معين علمي و اداري را حاصل نمايد. بناءً مطابق فيصله هاي کميسيون موظف وزارت تحصيلات عالي فعاليت شعبه ي خود سر مؤسسه تحصيلات عالي سيد جمال الدين در ساحه شش درک کابل و مؤسسه تحصيلات عالي درخشان ولايت فارياب فاقد اعتبار قانوني مي باشند. قابل ذکر است محصلان مؤسسه تحصيلات عالي درخشان جهت ادامه تحصيل به مؤسسه تحصيلات عالي رشاد معرفي گرديده اند.

Copyright© 2014 Ministry of Higher Education
Powered & Developed by ICTA - info@icta-co.com