وزارت تحصيلات عالي افغانستان

31 سنبله 1393

صرف براي کارمندان وزارت:

ايميل آدرس:

براي نمونه: prefix@mohe.gov.af
کلمه عبور:

اطلاعيه رياست عمومي امتحانات کانکور وزارت تحصيلات عالي: به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور شبانه کابل اعم از آزاد و دولتي رسانيده ميشود که کارت شموليت امتحان کانکور روز دوشنبه مورخ 31 / 6 / 1393 در محلات ذيل توزيع مي گردد. 1- کارت آنعده داوطلبان ذکور که نام شان به حروف(س، و، م) شروع ميشود در پوهنتون طبي کابل. -2 کـارت آنعده داوطلبان ذکور که نام شان به حروف(الف، ع، ش، ح) شروع ميشود در پوهنتون پوليتخنيک کابل. 3- تمام داوطلبان قشر اناث در کتابخانه پوهنتون کابل مراجعه نمايند. 4- داوطلبان بخش علوم ديني به دفتر پذيرش وزارت تحصيلات عالي مراجعه نمايند. کارت شموليت داوطلبان ذکور که نام هاي شان در رديف (حروف متباقي) در پوهنتون تعليم و تربيه شهيد استاد رباني توزيع ميگردد. امتحان کانکور شبانه به تاريخ 4 / 7 / 1393 روز جمعه در محلات معين که بداخل کارت شموليت درج است، اخذ ميگردد. از تمام داوطلبان امتحان کانکور صميمانه تقاضا به عمل ميآيد که با در نظر داشت قوانين و مقررات امتحان از آوردن موبايل و هر گونه وسايل الکتروينکي جداً خودداري نمايند. قابل يادآوري است که در روز امتحان کابل قلم توش سياه نوک باريک، پنسل و پنسل پاک بـا خـــود داشـتـه بـاشـنــد.: کنفرانس تحت نام استقلال پوهنتون ها در وزارت تحصيلات عالي داير شد: سيميناري تحت عنوان روش هاي امتحان، در وزارت تحصيلات عالي داير شد: 129 تن از کارمندان وزارت هاي مختلف جهت تحصيلات ماستري عازم کشور جاپان شدند: مؤسسه تحصيلات عالي رابعه بلخي مورد بررسي قرار گرفت: روي پلان استراتيژيک دوم تحصيلات عالي نشستي در وزارت تحصيلات عالي داير شد.

Copyright© 2014 Ministry of Higher Education
Powered & Developed by ICTA - info@icta-co.com