وزارت تحصيلات عالي افغانستان

10 حوت 1393

صرف براي کارمندان وزارت:

ايميل آدرس:

براي نمونه: prefix@mohe.gov.af
کلمه عبور:

اطلاعيه رياست عمومي امتحانات کانکور دور ششم حوزه کابل، مرکز، ولايات و بيرون مرزي به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم عمومي و متفرقه سال 1393 و سال هاي قبلي ليسه هاي مرکز، ولايات و داوطلبان بيرون مرزي که به دفتر پذيرش رياست عمومي امتحانات کانکور ثبت نام نموده اند، رسانيده ميشود که کارت هاي شموليت امتحان خويش را سر از روز شنبه تاريخ 09/12/1393 از مراجع ذيل بدست بيآورند: تمام داوطلبان قشر اناث از کتابخانه پوهنتون کابل. داوطلبان ذکور که اسماي شان به حروف (م، ط، الف، ظ، س، ش، ج، ح، خ، چ) آغاز مي شود از پوهنتون پولي تخنيک کابل. داوطلبان ذکور که اسماي شان به حروف (ع، غ، ب، ت، پ، ث، د ، ف، ق، ص، ض) آغاز مي گردد از جمنازيوم پوهنتون کابل. داوطلبان ذکور که اسماي شان به حروف (ن، ذ، ر، ز، گ، ک، ل، و، هـ، ي و متباقي حروف) آغاز مي گردد از پوهنتون طبي کابل. امتحان کانکور داوطلبان فوق الذکر روز سه شنبه مورخ 12/12/1393 در پوهنتون کابل و پوهنتون طبي کابل به ساعت 8:30 قبل از ظهر اخذ ميگردد. محل و اطاق امتحان درج کارت بوده لطفاً به وقت و روز معين به پوهنتون مربوط مراجعه نمائيد. نـــوت: از تمام شاملين امتحان کانکور جداً تقاضا ميگردد چون هوا سرد است به لباس گرم ملبس باشند و در روز امتحان از آوردن موبايل، مخابره، هر گونه وسيله الکترونيکي و اسلحه در صحن امتحان جداً خودداري نمايند. در صورت دريافت وسايل فوق الذکر نزد داوطلب اگر چه از آن استفاده هم نه نموده باشد از صحن امتحان خارج و به مسوولين امنيتي معرفي ميشوند، توجه جدي ارگان هاي موظف امتحان را در زمينه خواهانيم. علاوتأ از تمام داوطلبان تقاضا مي گردد که در روز امتحان تذکره تابعيت، قلم خود کار و يا توش سياه نوک باريک با خود داشته باشند. قابل توجه: هر داوطلب در يک سال يک مرتبه حق شمول و سپري نموده امتحان را دارند در صورتيکه دو بار امتحان را سپري نمايند هر دو امتحان باطل و از حق امتحانات بعدي وزارت تحصيلات عالي را نيز از دست ميدهند.

Copyright© 2014 Ministry of Higher Education
Powered & Developed by ICTA - info@icta-co.com