وزارت تحصيلات عالي افغانستان

7 سنبله 1393

صرف براي کارمندان وزارت:

ايميل آدرس:

براي نمونه: prefix@mohe.gov.af
کلمه عبور:

اطلاعيه وزارت تحصيلات عالي در مورد اخذ کارت دخول در ليليه: به اطلاع عموم محصلان شامل در ليليه هاي ملي نسوان، ليليه مرکزي ذکور و ليليه پوهنتون پولي تخنيک کابل رسانيده مي شود که جهت اخذ کارت دخول در ليليه به روهاي جمعه و شنبه مورخ 10 و 11 ماه اسد سال جاري در پوهنحي هاي مربوطه شان مراجعه نموده و پس اخذ کارت ياد شده ميتوانند به ليليه هاي مربوط شان جابجا گردند. قابل ذکر است که امتحانات سمستر بهاري تمام پوهنتون ها و مؤسسات تحصيلات عالي دولتي و خصوصي به روز يک شنبه 12 اسد مطابق تقسيم اوقات داده شده از طرف پوهنحي هاي مربوطه آغاز مي گردد. بناءً محصلان محترم مطلع باشند

Copyright© 2014 Ministry of Higher Education
Powered & Developed by ICTA - info@icta-co.com